Colofon

Verantwoordelijke uitgever:

Touristik Westerstede e.V.

Am Markt 2
26655 Westerstede

Directrice Inga Benavidez
Voorzitster Markus Berg

Tel. +49 (0) 44 88 / 55-102

E-mail touristik(at)westerstede.de

Geregistreerd in het Vereinsregister des AG Oldenburg VR 120084
Belastingnummer: 69/200/15718

Bronvermelding voor afbeeldingen:

Touristik Westerstede e.V., SKN Verlag, Foto-Sander, Ammerland Touristik, Helmut Behrens, Andrew Bayda - Fotolia.com, www.ostfriesland.de

Toegang tot elektronische communicatie:     

Touristik Westerstede geeft toegang tot elektronische communicatie via e-mail of door het gebruik van elektronische formulieren. De e-mailadressen die worden vermeld op deze internetpagina's en op het briefpapier van Touristik Westerstede kunnen worden gebruikt voor elektronische communicatie.  
Daar er momenteel geen codering wordt aangeboden, kunnen alle e-mails mogelijkerwijs ook door onbevoegden worden gelezen. Daarom mogen er via deze weg geen vertrouwelijke berichten worden verstuurd.

Voor het versturen van e-mails en het gebruik van elektronische formulieren moet op het volgende worden gelet:

1. Touristik Westerstede maakt momenteel geen gebruik van coderingen en elektronische handtekeningen. Documenten die een speciale vorm vereisen, derhalve niet per e-mail verzenden.

2. Uit het oogpunt van veiligheid moeten e-mails uitsluitend in tekstformaat worden verstuurd. Documenten als bijlage bij een e-mail aan Touristik Westerstede alleen versturen in de volgende formaten: *.xls, *.doc, *.ppt, *.pdf, *.jpg .

3. De elektronische formulieren op de internetpagina's van Touristik Westerstede kunnen alleen worden gebruikt als het Acrobat Reader programma op de PC is geïnstalleerd.

Technische vereisten: voor een optimale weergave moet Javascript zijn geactiveerd. Om een aantal delen van de inhoud te kunnen bekijken, heeft u nog aanvullende software nodig, zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader van Adobe. Op de plekken waar u dit programma nodig heeft, wordt u de gelegenheid geboden dit te downloaden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van wat er online wordt aangeboden
Touristik Westerstede staat niet in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Touristik Westerstede kan in principe niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of ideële schade die te wijten is aan het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of aan het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, voor zo ver niet kan worden aangetoond dat Touristik Westerstede zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk verkeerd of nalatig handelen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ('links'), waarvoor Touristik Westerstede niet aansprakelijk is, kan er uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid voor het geval dat Touristik Westerstede kennis heeft van de inhoud en dat zij technisch in staat geacht had kunnen worden het gebruik van inhoud die strijdig is met het recht te verhinderen. Touristik Westerstede verklaart hiermee nadrukkelijk dat er op het tijdstip dat de link tot stand kwam, geen illegale inhoud kon worden geconstateerd op de pagina's waarnaar wordt verwezen. Touristik Westerstede heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechtelijke aspecten van de websites waarnaar door de links of koppelingen wordt verwezen. Touristik Westerstede distantieert zich dan ook nadrukkelijk van de inhoud van alle websites, waarnaar door links of koppelingen wordt verwezen en die na het aanbrengen van de links of koppelingen werd gewijzigd en die na wijziging inhoud bevat die strijdig is met het recht. Deze constatering geldt niet alleen voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, maar ook voor externe vermeldingen in gastenboeken die Touristik Westerstede heeft ingericht, discussiefora en mailing lijsten. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het al dan niet gebruiken van informatie die op deze wijze wordt aangeboden, is uitsluitend de aanbieder van de website aansprakelijk waarnaar werd verwezen en niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie heeft verwezen.

3. Auteurs- en merkenrecht
Touristik Westerstede houdt in al haar publicaties naar beste vermogen rekening met de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videoclips en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en productrechten vallen zonder restrictie onder het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaren. De auteursrechten op eigen en gepubliceerde producten van Touristik Westerstede en de rechten zoals vastgelegd in het merkenrecht, berusten uitsluitend bij Touristik Westerstede. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafisch materiaal, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Touristik Westerstede.

4. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met het geldende recht, is dit niet van invloed op de rest van het document voor wat betreft inhoud en geldigheid.

Contact

Touristinformation Westerstede

Am Markt 2
26655 Westerstede

 Tel 0 44 88 / 5 56 60

 FAX 0 44 88 / 55 55

 touristik@westerstede.de

Unterkunftssuche

Essen & Trinken

Veranstaltungssuche

Wo finde ich was?

Suchen Sie etwas bestimmtes? Hier können Sie über den Stichwortfilter alle wichtigen und interessanten Orte in und um Westerstede auf einer Karte ausgeben lassen.